Navigácia

Partners

Piatok 20. 7. 2018

Vitajte na našich stránkach

 • 29. 6. 2018

  Vážení rodičia!

  Ďakujeme Vám za spoluprácu v školskom roku 2017/18 a želáme Vám krásne leto s Vašimi deťmi. Nový školský rok sa začne 3.9.2018 o 8.00 v telocvični školy slávnostným otvorením.

 • 29. 6. 2018

  Vážení rodičia!

  Ďakujeme Vám za spoluprácu v školskom roku 2017/2018 a želáme Vám krásne leto s Vašimi deťmi. Prevádzka v MŠ je prerušená od 2.7.2018 do 12.8.2018 z hygienických dôvodov a z dôvodov čerpania dovoleniek všetkých zamestnancov. Prevádzka v MŠ bude pokračovať v pondelok 13.8.2018. Ďakujeme za pochopenie!

 • 12. 4. 2018

  Vážení rodičia!

  Zápis a prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje podľa § 59 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona).

  Spravidla sa prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov.

  Prednostne sa na predprimárne vzdelávanie prijíma dieťa:

  • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku.

  Ostatné podmienky prijímania (ktoré určuje riaditeľka školy) v prípade zvýšeného záujmu rodičov detí o predprimárne vzdelávanie a voľnej kapacity v MŠ sú tieto.

 • Vážení rodičia a priatelia školy !
  Darujte 2% zo svojej zaplatenej dane nášmu občianskemu združeniu Rodičia a priatelia školy pri ZŠ s MŠ Turá Lúka 103, ktoré je aj tento rok zaradené do zoznamu prijímateľov 2% zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2017. Ak máte záujem darovať sumu 2% nášmu OZ, tlačivá (Potvrdenie i Vyhlásenie) si vyžiadajte v škole alebo si ich stiahnite z webovej stránky v časti Dokumenty školy. Údaje potrebné na vyplnenie Vyhlásenia pre poukázanie 2% sú predvyplnené:
  • názov: Rodičia a priatelia školy pri ZŠ s MŠ Turá Lúka 103
  • sídlo: ZŠ s MŠ v Turej Lúke č. 103 okres Myjava, 907 03
  • právna forma: občianske združenie
  • IČO: 42013453
  Informácie radi poskytneme na tel. číslach: 034/ 6214143 alebo 034/ 6213821. Takto získané finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ v Turej Lúke a v súlade so stanovami občianskeho združenia. Už vopred vám ďakujeme!


  Správna rada OZ Rodičia a priatelia školy pri ZŠ s MŠ v Turej Lúke

 • Jedálny lístok na internete
  9. 2. 2017

  Oddnes si môžete pozrieť náš jedálny lístok aj z pohodlia domova. Do ponuky našej webstránky pribudla položka jedálny lístok (vľavo dole). Po kliknutí sa otvorí jedálny lístok pre aktuálny týždeň. Prípadne si môžete v smartfóne nainštalovať aplikáciu, v ktorej je tiež možné ho zobraziť.

 • Skôr než zapíšete svoje dieťa do 1. ročníka vám, milí rodičia, ponúkame možnosť voľby – vybrať pre svoje dieťa to najvhodnejšie prostredie, v ktorom vaše dieťa začne školskú dochádzku a ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvní aj záujem o školu a ďalšie vzdelávanie vášho dieťaťa.
  V tomto príspevku chcem prezentovať vyučovanie a prácu pedagógov Základnej školy s materskou školou v Turej Lúke, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava. Škola je trojtriedna, patrí medzi neplnoorganizované školy s ročníkmi 1. – 4., kde je špecifickosťou vyučovania to, že dva ročníky sa vyučujú v jednej triede, ostatné ročníky sa vyučujú samostatne.Vyučovanie spojených dvoch ročníkov je len v jednej triede, takže touto organizáciou vyučovania sa líšime od ostatných neplnoorganizovaných škôl v okrese Myjava. Naša škola patrí medzi moderné školy, kde všetkým pedagógom záleží na kvalite vyučovania a na vytvorení maximálne pokojných ( rodinných ), bezstresových podmienok na vzdelávanie. Vo svojom školskom vzdelávacom programe sme uviedli SWOOT analýzu školy, ktorá vypovedá o silných stránkach školy, overených praxou:
  - škola sa vyznačuje 100% - nou kvalifikovanosťou pedagogického tímu, aj vychovávateľky v ŠKD majú vysokoškolské vzdelanie
  - škola sa profiluje podľa svojich reálnych podmienok a súčasných požiadaviek modernej školy aj vytvorením nových učebných predmetov, ktoré vyučujeme už od 1. ročníka – Angličtina tvorivo a hravo, Ja a počítač, Regionálna výchova a plánujeme aj ďalšie

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Turá Lúka
  Turá Lúka 131
  907 03 Myjava
 • ZŠ: +421 34 621 4143
  MŠ: +421 34 621 3821

Fotogaléria